...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

3.3.15

Σε διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη ΠΕ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας


sanidasxaris

Όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Χαράλαμπος Σανιδάς τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Πιό συγκεκριμένα οι απόψεις πρέπει να κατατεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Υψηλάντη 1 – 35100 Λαμία ), στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. Αλιείας  και  Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 – Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 2131501150 Fax: 2107774080 email: infoalieia@mou.gr

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο διαδικτυακό τόπο όπου βρίσκεται αναρτημένη ΣΜΠΕ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο : Αρχική > Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 > Σχέδιο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 >
Το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 έχει σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, και κατ” επέκταση να βοηθήσει τους αλιείς στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και τις παράκτιες κοινότητες στη διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Προτείνει δράσεις και μέτρα με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής κατά μήκος των ακτών, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και αποδοτικής ως προς την χρήση των πόρων αλλά και ανταγωνιστικής αλιείας.
Πιο συγκεκριμένα, στις προτεραιότητες του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση Αλιείας,  η αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής , η ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης και η ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.