...Συνεχίζουμε εδώ!

aliartospress.gr

18.11.15

Στην ΕΕ της ΟΚΕ δύο Βοιωτοί, ο Γ. Τσιάμης και ο Π. Αγνιάδης


tsagn

Δύο Βοιωτοί εξελέγησαν στη νέα Εκτελεστική  Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας και μάλιστα ισοψηφώντας στην πρώτη θέση .
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον Δημοτικό σύμβουλο Ορχομενού και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Γιάννη Τσιάμη και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και Γενικό Γραμματέα της ΚΕΕΕ Παναγιώτη Αγνιάδη.
Επίσης στη ΕΕ της ΟΚΕ εξελέγησαν ο Α. Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ  Γεώργιος Σκιαδάς
το Μέλος του ΔΣ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας  Δημήτριος Μαραβέλιας  και ο Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Νίκος Τσεμπερλίδης.
Η ολομέλεια της Ο.Κ.Ε Ελλάδας αποτελείται από τρεις ομάδες, την Ομάδα Εργοδοτών (Σ.Ε.Β.,  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε , Ε.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε ,Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κ.α), την Ομάδα Εργαζομένων (Γ.Σ.Ε.Ε , Α.Δ.Ε.Δ.Υ  κ.α), και την Ομάδα Λοιπών Κατηγοριών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ, ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ, Κ.Ε.Δ.Ε. , Ε.Ν.Π.Ε. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία κλπ.)
Ο θεσμός των Ο.Κ.Ε. άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ΄50 σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1957 και πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη συνεδρίαση το 1958.

Η Ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, με πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριμερή διαχωρισμό των εκπροσωπούμενων συμφερόντων, διαχωρισμό δηλαδή σε τρεις Ομάδες, μία των εργοδοτών – επιχειρηματιών, μία των εργαζομένων – στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, και μία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ατόμων με αναπηρία και ισότητας των δύο φύλων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το κυριότερο καθήκον της Ο.Κ.Ε. είναι να εκδίδει γνωμοδοτήσεις, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί να γνωμοδοτεί για όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας ή να εκπονεί γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία.
Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των μελών της, αλλά κυρίως οι διαδοχικές Συνθήκες της έδωσαν όλο και περισσότερες και σημαντικότερες αρμοδιότητες.
H Ο.Κ.Ε. αποτελεί από το Μάιο του 2001 και συνταγματικά αναγνωρισμένο θεσμό του ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ. 3, του Συντάγματος : “Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν”.
Επιδίωξη της Ο.Κ.Ε. είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και μέσω αυτού η διαμόρφωση (αν είναι δυνατόν) κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα τμήματα αυτής. Η Ο.Κ.Ε. δεν έχει στόχο την άμβλυνση των διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων, αλλά την ανάδειξη, μέσω της παράθεσης των διαφορετικών επιχειρημάτων και προτάσεων, της κοινής κοινωνικής συνισταμένης, εφόσον υπάρχει ή είναι δυνατόν να διαμορφωθεί.
Επίσης, με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας.